• Space Chamber Extra 能有效幫助對藥物吸入協調不佳的病人,例如小朋友或長者,更有效地吸入藥物,用法簡單。
 • 低阻力技術,有助使用者吸入藥物
 • 可移動活瓣,有助監察使用者吸藥情況
 • 不含乳膠
 • 可用洗碗碟機清洗
 • 可重覆使用
 • 備有兒童或成人面罩可供選擇

Space Chamber Extra (藥物吸入輔助器)

  +852 2806 3112

  hms@hkmedsup.com.hk

  © 1956-2020 by Hongkong Medical Supplies Ltd

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon